آموزش تصویری جزء ۳۰ قرآن کریم برای کودکان

 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره نباء

 زمان: ۱۵:۲۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره نازعات

زمان: ۱۴:۰۱ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره عبس

زمان: ۱۲:۰۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره تکویر

زمان: ۸:۱۲ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره انفطار 

زمان: ۶:۵۰ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره مطففین

زمان: ۱۵:۰۶ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره انشقاق

زمان: ۷:۴۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره بروج

 زمان: ۸:۰۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره طارق

 زمان: ۵:۰۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره اعلی

زمان: ۵:۵۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره غاشیه

 زمان: ۶:۵۹ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره فجر

 زمان: ۱۱:۳۰ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره بلد

زمان: ۴:۵۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره شمس

 زمان: ۴:۱۹ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره لیل

 زمان: ۵:۳۱ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره ضحی

زمان: ۳:۰۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره انشراح

زمان: ۲:۱۶ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره تین

 زمان: ۲:۵۴ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره علق

زمان: ۵:۲۰ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره قدر

 زمان: ۲:۱۹ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره بینه

زمان: ۶:۴۵ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره زلزال

زمان: ۲:۴۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره عادیات

زمان: ۳:۱۰ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره قارعه

زمان: ۳:۰۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره تکاثر

زمان: ۲:۲۴ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره عصر

زمان: ۱:۲۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره همزه

زمان: ۲:۴۰ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره فیل

زمان: ۲:۰۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره قریش

زمان: ۱:۵۲ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره ماعون

زمان: ۲:۲۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره کوثر

زمان: ۱:۱۸ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره کافرون

 زمان: ۲:۱۴ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره نصر

زمان: ۱:۴۶ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره مسد

 زمان: ۱:۵۲ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره توحید

زمان: ۱:۱۲ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره فلق

زمان: ۱:۴۲ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

سوره ناس

زمان: ۱:۵۷ دقیقه

2211 آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان

دانلود مستند و کلیپ و مداحی و فیلم و سخنرانی و نرم افزارهای مذهبی

نظرات بسته شده است.