افزایش سطح انتظار از رسانه، نتیجه‌ی ضعف نهادهای مدنی است

ارسال یک پاسخ