افزایش ۲۲درصدی قیمت هر جلد تا افزایش ۲۴ درصدی قیمت هر صفحه کتاب

آمارهای رسمی خانه کتاب نشان می‌دهد که قیمت هر جلد کتاب در سال گذشته ۲۲درصد و قیمت هر صفحه کتاب نیز ۲۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت کاغذ نه تنها شاهد افزایشی نسبت به سال گذشته نبوده بلکه کاهش نیز داشته است.

نظرات بسته شده است.