امین حبیبی: برایم جالب بود که «آشر»، موسیقی من را به این شکل شنیده و منتشر کرده است

ارسال یک پاسخ