بوسیدن ضریح، دخیل بستن اصلاً مدنظر ما نیست

ارسال یک پاسخ