خبرنگاران برای خود ماموریتی معنوی به منظور کشف حقیقت قائل هستند

ارسال یک پاسخ