رئیسی: مسیح (ع) مبشر سعادت و حامل پرچم توحید و تکریم انسان بود

ارسال یک پاسخ