شعر فاطمی در روزگار معاصر و فاصله از قرائت ماتمی محض

نظرات بسته شده است.