عبدالجبار کاکایی: موسیقی امروز جرأت پاسخگویی ندارد، همانطور که جامعه قدرت پرسش ندارد!

ارسال یک پاسخ