عکس عاشورایی تنها نشان دادن ظواهر نیست

ارسال یک پاسخ