مدیرعامل ایرنا و نماینده سازمان ملل بر گسترش همکاری های خبری تاکید کردند

ارسال یک پاسخ