منظور از تعلق طرفینی «طیبات-طیبون» و «خبیثات-خبیثون»

ارسال یک پاسخ