نگاه تهدیدانگارانه‌ به تلویزیون‌های ماهواره‎ای وجود دارد

ارسال یک پاسخ