مرور رده

معرفی هنرمندان

حامد حکیمی – طراح گرافیک

فرم، و البته ایده نجات بخش کادرهای سرگردان در آثار گرافیک حامد حکیمی حامد حکیمی طراح گرافیک و مدیر هنری، عضو انجمن…