مرور برچسب

آونگی

حرکت آونگی بازار کتاب

گروه فرهنگ و هنر: ‌فعل و انفعالات بازار کتاب ایران براساس قواعدی غیرقابل پیش‌بینی انجام می‌شود اما شاخص‌های…