مرور برچسب

تدبیر

خود کرده را تدبیر نیست

توضیحات بنیاد رودکی در مورد اظهارات علی رهبریموسیقی ما -  نامه ای که شب گذشته از طرف علی رهبری در رسانه ها انتشار…