مرور برچسب

ترا؛

ترا؛ ماده به عنوان ایده

حدود ۱۰۰ قطعه مجسمه رسی از آثار خاویر مارین، هنرمند میچوآکان در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵ در کاخ ایتوربیده مکزیکوسیتی برای عموم…