مرور برچسب

تسنن

مستند «اهل تسنن ایران»

تبلیغات رسانه ای در کشورهای غربی همواره ایران را کشوری شیعه اما تندرو معرفی می کنند که پیروان دیگر مذاهب و ادیان…