مرور برچسب

تصوير

تصورى فراتر از تصویر

«هفته موسیقى تلفیقى تهران» با اجراى موسیقى فیلم هاى کریستف رضاعى به کار خود پایان داد- کریستف رضاعى: خوشحالم که…