مرور برچسب

تكنولوژى

تلاقى هنر و تکنولوژى

پروژه هاى ند خان ned khan در بیست سال گذشته ، همبستگى و تعامل در علوم هاى مختلف از جمله فیزیک ، زمین شناسى، ستاره…