مرور برچسب

جای

خِرَدورزی، به جای خشم

بیانیه محمدرضا درویشی برای برون‌رفت از بحران اخیر خانه موسیقی و منتقدان‌اشموسیقی ما - به دنبال اتفاقات اخیر پیرامون…

بهترین جای بهشت کجاست

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی می‌گفت: حدیث داریم که شیطان با سه طایفه کاری ندارد؛ آنها که یاد خدا می‌کنند،…