مرور برچسب

خشم

خِرَدورزی، به جای خشم

بیانیه محمدرضا درویشی برای برون‌رفت از بحران اخیر خانه موسیقی و منتقدان‌اشموسیقی ما - به دنبال اتفاقات اخیر پیرامون…