مرور برچسب

سردار

سردارِ مبارزِ مهربان

مروری بر آلبوم «سمبل» اثر «ججو» " " موسیقی ما - بیشتر مواقع نوشتن در مورد آلبوم‌هایی که خودبه‌خود راهشان را بین…