مرور برچسب

شتابان

به کجا چنین شتابان

عریضه‌اى به محضر وزیر معزز فرهنگ گویى مسائل ارکستر سمفونیک تهران را پایانی نیست و هر از چندگاهى باید این میزان…