مرور برچسب

عمق

“در عمق صحنه”

"در عمق صحنه" مجموعه ای از عکس های تئاتر به انتخاب مسعود زنده روح کرمانی است.