مرور برچسب

GEEK

Who’s the next GEEK artist

Who’s the next GEEK artist? هیچ وقت واژه مناسبی بری گیک پیدا نکردم اما همیشه سعی کردم این منش را حفظ کنم، این روزها…